Educatief partnerschap tussen ouders en school
Elk jaar maken we onze school een stukje beter.
Vanaf 2017-2018 werken we met een nieuwe opzet en inhoud van de gesprekkencyclus met ouders.

Waar gaat het om?
Vanuit de klankbordouders en de werkgroep ouderbetrokkenheid is de vraag gekomen of er ook gesprekken ingepland zouden kunnen worden, waarin de ouders 'de gebruiksaanwijzing' van hun kind vertellen aan de voor hen nieuwe leerkrachten. Het gaat dan om gesprekken in het begin van het schooljaar: een kennismaking voor ouders met de leerkrachten, en van leerkrachten met de ouders van een voor hen nieuwe leerling.
 
Met het team en de werkgroep ouderbetrokkenheid hebben wij natuurlijk deze wens van ouders besproken en gedurende dit schooljaar hebben we de hele gesprekkencyclus tegen het licht gehouden. Van daaruit is de nieuwe opzet gemaakt.
 
Wat is de visie?
Allereerst: De Uilenburcht wil steeds meer uitgaan van educatief partnerschap.
 • Dat betekent dat ouders een grote rol kunnen spelen in de afstemming van de aanpak van onze leerling en hun kind.
 • Het gaat dan niet over het onderwijs zelf, of over de inhoud van het onderwijs. Dat is de expertise van de leerkrachten.
 • Het gaat over de aanpak van uw zoon of dochter. Hoe kan de aanpak verbeterd worden, wat ziet u van uw kind, waar wij rekening mee kunnen houden? Wat zou u thuis kunnen doen om uw kind te ondersteunen bij dit onderwijsproces?    
  Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaan we voor het eerst met de nieuwe cyclus werken. Natuurlijk zal niet alles het eerste jaar perfect gaan, maar al doende leren wij, leert u en evalueren wij onze aanpak en passen dit eventueel aan. 
   
  Wat wordt er anders?
  In onze traditionele gesprekkencyclus is het vooral de leerkracht die informatie geeft aan de ouders.
 • Bij het nieuwe oudergesprek komen ouders meer zelf aan het woord. Ouders hebben een positieve inbreng omdat zij hun eigen kind tenslotte het beste kennen.
 • Door vragen te stellen en de informatie van de ouders serieus te nemen, wordt het een gesprek. Ouders hebben zo inbreng in het gesprek over het wel en wee en de vorderingen van hun kind en onze leerling.
 • Het gesprek krijgt meer diepgang en de relatie met de ouders zal positief beïnvloed worden.
 • Dit educatief partnerschap heeft bovendien invloed op de resultaten van het kind, de leerling.   
  Als school spreken wij iedere ouder dus minimaal drie keer per jaar. Op deze manier hopen wij ons educatief partnerschap beter vorm te geven. 
   
  Hieronder ziet u de opbouw van de gesprekkencyclus.
  Opbouw gesprekkencyclus:
Let op: Gesprekken zijn meestal 's avonds, omdat we zowel vader als moeder in de gelegenheid willen stellen om bij een gesprek aanwezig te zijn.
Dit heeft te maken met educatief partnerschap.
 
Maand Soort gesprek Voor wie
Doel
Lengte gesprek
September
Week 3-4
Warm-welkomgesprek met alle ouders.
 
Groep 3-8: Voor alle leerlingen. Verplicht.
Groep 1-2: Alleen als de ll bij een nieuwe leerkracht is.
Doel: kennismaken met elkaar.
Ouders hebben inbreng in het kennismakingsproces tussen leerkracht en hun kind. Ouders kunnen vertellen over hoe hun kind is, hoe het nu gaat en wat voor hen belangrijk is.
Avond
10 min.
November Oudergesprek zonder rapport Groep 1-8: Alle leerlingen.
Leerkracht informeert ouders over hoe het gaat in de groep.
 • Resultaten op de gebieden taal, rekenen, lezen, spelling en welbevinden.
 • Wat kunnen ouders betekenen?
Avond
10 min.
Feb - maart Rapport en oudergesprek Groep 1-8: alle leerlingen
Leerkracht informeert ouders over hoe het gaat in de groep.
 • Citoscores
 • Toelichting op het rapport, zoals de ouders dit hebben kunnen lezen.
 • Wat kunnen ouders betekenen?
Avond
10 min.
Juni Rapport Geen oudergesprekken
Doel: ouders informeren over de laatste vorderingen.
 
Juli Eindgesprekken Voor de ouders van de leerlingen, die gedurende het jaar extra zorg hebben gekregen. Middag of avond
10 min.
  Tussentijdse oudergesprekken Op aanvraag, zowel vanuit de ouders als vanuit school. Middag 10 min.
  Warmwelkom-gesprekken Bij nieuwe leerlingen - Deze zullen name in de onderbouw plaatsvinden. Middag 15 min.
  Intern team Op uitnodiging vanuit de intern begeleider.
Voor het bespreken welke extra aanpak een bepaalde leerling nodig heeft. Hierbij zijn de ouders, de leerkracht, de intern begeleider en de directeur aanwezig.
Middag
30 min.
 
U ziet het, een mooi schema, waarin oudergesprekken en het doel van de diverse gesprekken op een rijtje wordt gezet.
Zowel voor u, de ouders, als voor ons, het team.
 
In het nieuwe schooljaar kunt u al in week 2 een uitnodiging verwachten voor het warm-welkomgesprek. Deze gesprekken worden ingepland in schoolweek 3 en 4.