Medezeggenschapsraad (MR)
 

Verslag MR-vergadering maandag 28 januari 2019

Allereerst hebben we het wel en wee binnen het team besproken. Er zijn de afgelopen periode veel leerkrachten ziek of wegens omstandigheden thuis geweest. Daardoor zijn er 4 a 5 groepen enkele keren naar huis gestuurd. Er is geen vervanging in de vervangingspool. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Vervolgens hebben we gekeken naar de begroting. Coby heeft de begroting toegelicht en een aantal vragen hierover beantwoord. Vervolgens kwam de formatie voor het komende schooljaar aan bod. Deze wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Op 13 februari wordt er een informatie-avond gehouden over het continurooster. We zijn de komende periode niet voornemens om naar een continurooster over te gaan. Graag willen we met de ouders in gesprek om onze bevindingen toe te lichten en ook om samen met ouders te kijken naar mogelijke oplossingen voor de obstakels, die nog opgelost moeten worden. De belangrijkste voorwaarde voor ons is dat we het goede onderwijs kunnen waarborgen. Klaas Jurjens van het CNV zal deze avond leiden en begeleiden. Vanuit de GMR wordt er een cursus MR aangeboden. Een aantal van onze leden is geïnteresseerd en wordt hiervoor opgegeven. Tenslotte heeft ieder van ons interessante artikelen gelezen in de verschillende vakbladen. Ieder informeert de overige leden over de gevonden artikelen.

 

Verslag MR-vergadering 6 december 2018

We zijn deze vergadering begonnen met het bespreken van het onderzoek m.b.t. het continurooster.

Vanuit de werkgroep die zich over dit onderwerp heeft gebogen, is er een ouder die ons heeft verteld over de bevindingen n.a.v. het onderzoek. De werkgroep geeft een negatief advies. Er zijn zorgen op het gebied van onderwijs/lesgeven en organisatie. Er komt veel kijken bij de invoering van een continurooster en veel punten zijn nu nog niet haalbaar. De oudergeleding neemt de punten mee en gaat hiermee in beraad.

De vraag is: Hoe kunnen we het zo regelen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft? Er moet duidelijk op papier komen aan welke voorwaarden er moet worden voldaan. Hier moeten we de komende periode aan werken. Op 13 februari wordt er een ouderavond gehouden met als onderwerp het continurooster. Hierbij zal een vakbondsvertegenwoordiger van de CNV worden gevraagd. Hij kan onze vragen beantwoorden.

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan over de ouderbetrokkenheid. De ouders hebben aangegeven, dat zij tevreden zijn over het gebruik van het ouderportaal. Ook wanneer er geen vervanging is, bij ziekte van de leerkracht wordt dat via het ouderportaal vermeld. Er waren in december oudergesprekken op de middagen. Deze moeten nog binnen het team worden geëvalueerd. Tot slot hebben we de belangrijkste punten uit de GMR besproken. Onze verbouwing is een belangrijk punt. Deze had doorgang moeten hebben. Coby zet hem weer op de begroting.


Verslag MR-vergadering schooljaar 2017-2018
 

Verslag MR- vergadering 19 juni 2018

Tijdens deze vergadering hebben we nog even kort gekeken naar het proces rond de mogelijke invoering van het continurooster. We hebben het met name gehad over de invulling van de werkgroep, die het komende schooljaar wordt opgestart. Daarna hebben we gekeken naar het formatieplan voor 2018/2019 en hebben we gesproken over het scholingsplan voor het komende schooljaar. We gaan met het hele team de cursus "The leader in me" volgen en er zijn nog verschillende leerkrachten die zich hebben opgegeven voor andere cursussen.

Vervolgens hebben we gekeken naar de besteding van de "werkdrukgelden". We hebben met het team een prioriteitenlijst gemaakt voor een goed besteding van dit geld. Wij zouden graag de inzet van vakleerkrachten zien voor muziek, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en drama. Coby is bezig om er een meer jaren programma voor op te zetten. We hebben tot slot nog gekeken naar het jaarplan en de begroting voor het volgende schooljaar.


Verslag MR-vergadering donderdag 17 mei 2018
 
Tijdens deze MR-vergadering hebben wij het wel en wee binnen het team besproken. We hebben veel zwangere collega's en soms is het lastig om alle zwangerschaps- en ouderschapsverloven in te vullen. Coby heeft de afgelopen periode veel tijd besteed aan het opstellen van de formatie voor het komende schooljaar. Vervolgens zijn wij verder in gesprek gegaan over het mogelijke continurooster. Al eerder bleek dat het niet haalbaar is om dit, na een verkiezing, het komende schooljaar in te voeren. Qua organisatie komt er veel bij kijken. Het goed organiseren van de pauzes en het afstemmen van alle werktijdfactoren neemt veel voeten in aarde. Het ouderpanel heeft zich ook over het continurooster gebogen. Hiervan hebben we een verslag gekregen. Bij het ouderpanel waren wisselende geluiden te horen. We hebben afgesproken dat er een werkgroep wordt opgestart in september. Deze zal bestaan uit de directie, 2 leerkrachten en 2 ouders. Voor december moet de knoop zijn doorgehakt m.b.t. het wel of niet invoeren van een continurooster. De MR zal haar rol dan kunnen uitvoeren als bewaker van het proces.  Tenslotte hebben we gekeken naar het vakantierooster en heeft de MR goedkeuring gegeven aan de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019.


Verslag MR-vergadering 19 februari 2018
 
Tijdens deze vergadering hebben we het hoofdzakelijk gehad over de mogelijke invoering van het continurooster. Bij de ouderpeiling was een hoge respons: 70% van de deelnemende ouders wil een onderzoek naar het mogelijk invoeren van een continurooster. De leerkrachten hebben zich de afgelopen periode beziggehouden met de verschillende continuroosters. Hoe kunnen we de pauzes daarin inpassen?  De oudergeleding geeft aan dat zij het maken van minder verkeersbewegingen een groot voordeel vinden. Op ruim 20% van de scholen wordt er met een continurooster gewerkt. Er zijn nog wel een aantal vraagstukken vanuit de leerkrachten die opgelost moeten worden, zoals het realiseren van de pauzes voor de leerkrachten. Mogelijk kan Kappio worden ingezet, maar dit brengt wel kosten met zich mee, terwijl we hier geen rekening mee hebben gehouden in de begroting. Ook zijn er nog twijfels over wat dit met onze onderwijskwaliteit en de leerling prestaties gaat doen. De leerkrachten vragen zich af of een continurooster voor jonge kinderen niet te intensief is. Er zijn veel wisselende geluiden over het continurooster.
Coby wil de ouders, ook via de O.V. en het ouderpanel, meenemen in het traject. Wat betekent het continurooster voor het kind, het onderwijs en de leerkrachten? Wat zijn de positieve/ negatieve effecten en waar moeten we rekening mee houden?  In de volgende info worden de ouders op de hoogte gebracht van de stand van zaken. We merken dat het onderzoek veel tijd in beslag neemt.


Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017:

Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017

Activiteitenplan MR schooljaar 2017-2018


Activiteitenplan MR schooljaar 2017-2018

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders formeel inspraak in het beleid van de school. De MR, bestaande uit drie personeelsleden en drie ouders, bespreekt alle zaken die zich in de school voordoen. Het kunnen zaken zijn die de MR zelf op de agenda zet, maar ook stukken die aangedragen zijn door de directie. Bijvoorbeeld bij het schoolformatieplan, een nieuw schoolplan, het financieel beleid en de tekst van een nieuwe schoolgids heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Namens het personeel zitten in de MR:
 
Teresa Schouten - secretaris
Elina Jong - penningmeester
Anouk Wensveen - lid
Renate van Brandwijk - lid

 


                   

 

Namens de ouders zitten in de MR:
 
Jolanda Oud
Bas Koomen
Marjolein Broersen

U kunt de MR altijd via het volgende mailadres bereiken:
mr.uilenburcht@bsuilenburcht.nl  

Hieronder stellen de leden zich kort aan u voor:

Teresa
 
Mijn naam is Teresa Schouten-Beemster. Sinds 6 jaar ben ik leerkracht in groep 1-2 van de Uilenburcht. Rond het jaar 2000 heb ik zitting gehad in de MR van de Jozefschool in Venhuizen. Ook heb ik lesgegeven op de Meester Spigtschool binnen SKO- de Streek. Dit zie ik als een meerwaarde voor de onderlinge contacten tussen de verschillende MR-en. Zo kunnen we met eenduidige stemmen ons hard maken via de GMR.
Sinds schooljaar 2015-2016 heb ik zitting in de MR van de Uilenburcht. Daar heb ik het secretariaat op mij genomen. Ik wil mij sterk maken in de MR voor met name de leraar geledingen. Op dit moment heeft de wet werk en zekerheid veel voeten in de aarde.
Ook de contacten met de GMR staan bij mij hoog op de agenda. Daar zij in direct contact staan met het bestuurskantoor.

Elina
 
Ik ben Elina Jong en werk ondertussen al ruim 10 jaar op de Uilenburcht.  Ik heb al veel verschillende groepen gedraaid en sta dit jaar samen met mijn duo in groep 4/5. Sinds het schooljaar 2009-2010 zit ik in de MR. Sinds 2012 ben ik tevens penningmeester van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken en te beslissen over het beleid op onze school, zodat de Uilenburcht voor het team, de ouders en de leerlingen een fijne school is en blijft.

Anouk

Mijn naam is Anouk Wensveen en ben 9 jaar werkzaam als leerkracht. Ik heb een aantal jaren gewerkt in Nijmegen en Amsterdam, in voornamelijk middenbouwgroepen. Ik werk sinds 2015 met veel plezier op de Uilenburcht. Ik ben gestart op de Uilenburcht in groep 5 en sta op dit moment in groep 3. Vanaf dit schooljaar 2017-2018 ben ik lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken en mijn mening te geven over organisatorische en beleidsmatige onderwerpen binnen de school. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs, zodat we allemaal kunnen profiteren van een fijne school.
 
Renate
 
Mijn naam is Renate van Brandwijk en dit is mijn zesde jaar als leerkracht van groep 1-2 op de Uilenburcht. Ik werk met heel veel plezier op onze prachtige school.  Hiervoor heb ik 8 jaar op de Hussel gewerkt en daar ook 3 jaar zitting genomen in de MR. Ik zie mijzelf als een betrokken leerkracht. Ik ben begaan met de leerlingen van onze school en zo ook met de ouders/verzorgers van onze leerlingen en mijn collega's. De MR is voor mij een goede manier om informatie over het totale schoolgebeuren te verkrijgen en ook te delen met mijn mede MR-leden. Ik vind het een goed recht om als MR-lid mee te kunnen denken over het beleid bij ons op school.
 

 
Jolanda
 
Mijn naam is Jolanda Oud, moeder van Sven (9 jaar) en Loïs (5 jaar) en partner van Rene. Ik werk al geruime tijd met veel plezier bij Woonzorggroep Samen in Schagen. Dit is een zorgstichting die wonen, welzijn en behandeling en (thuis)zorg biedt aan ouderen. Hier ben ik als adviseur beleid en advies op de P&O afdeling werkzaam. Dit doe ik 32 uur per week. Daarnaast vind ik het erg leuk om betrokken te zijn bij school. De werkervaring op het personele vlak kan ik goed inzetten bij de vraagstukken die de MR passeren. Daarnaast ben ik vanuit de MR de afgevaardigde van de oudergeleding in de GMR van SKO de Streek. Hierbij zit ik ook in de werkgroep personeel. Met veel plezier en energie denk ik mee over allerhande beleidsstukken waarover de MR en GMR instemmings- of adviesrecht hebben.  Samen werken we aan het behoud van een veilige en creatieve omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bas

Mijn naam is Bas Koomen, vader van Dax uit groep 1/2D. Daarnaast ben ik nog vader van Fay (3) en Lily (0) Ik ben werkzaam in de IT sector als "System Engineer" bij Camarate ICT in Wognum. Namens mijn werkgever werk ik bij verschillende opdrachtgevers, zo werk ik momenteel bij Zorginstituut Nederland in Diemen.
Om actief invloed uit te kunnen oefenen op zaken die in mijn ogen anders kunnen ben ik lid geworden van de MR. In mijn rol als MR lid kan ik actief invloed uitoefenen op zaken die ouders, leerkrachten en leerlingen raken.
Ik wil me sterk maken voor een goede relatie tussen school en ouders, zodat de Uilenburcht een prettige school kan zijn waarbinnen de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.


Marjolein

Ik ben Marjolein Broersen, 40 jaar en moeder van Peter (groep 4a) en Sanne (groep 1/2c). Ik heb de afgelopen 6 jaar bij de SED gemeenten gewerkt als beleidsadviseur Samenleving. Groot onderdeel van mijn werk was het onderhouden van de contacten met de adviesorganen van de gemeenten. Voordat ik bij de gemeente ging werken was ik werkzaam bij Bureau Jeugdzorg als jeugdhulpverlener. Daarnaast heb ik 4 jaar in het landelijk bestuur gezeten van een grote patiëntenorganisatie waarbij ik de belangen van de jongeren behartigde. Ook heb ik 2 jaar in het bestuur van de Stichting Welzijn Stede Broec en 5 jaar in de oudercommissie van Villa Sprookjestuin (Smallsteps) gezeten. Op dit moment ben ik werkzaam als projectleider bij Proevkantoor Noord- Holland.
Ik vind het leuk dat ik gekozen ben om de ouders te vertegenwoordigen in de MR en hoop een toegevoegde waarde te zijn voor de komende tijd!